Hveiti

refining life

Dansk klima- og energipolitik

Regeringen har med regeringsgrundlaget fastsat et mål om at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med 40 % i 2020 i forhold til niveauet i 1990.

Energiaftale

I marts 2012 indgik regeringen en energiaftale for perioden 2012-2020.

Energiaftalen sikrer en bred politisk opbakning til en ambitiøs grøn omstilling med fokus på at spare på energien i hele samfundet og få mere vedvarende energi i form af flere vindmøller, mere biogas og mere biomasse. 

Med aftalen sikres 12 % reduktion af bruttoenergiforbruget i 2020 i forhold til 2006, godt 35 % vedvarende energi i 2020, godt 50 % vind i det danske elforbrug i 2020, samt en sikring af 10 % iblanding af biobrændstoffer i 2020.

CO2 udslippet reduceres i 2020 med 34 %.

Aftalen er en vigtig milepæl på vejen mod at omstille hele Danmarks energiforsyning (el, varme, industri og transport) til vedvarende energi i 2050. 

Klimaplan

Med Energiaftalen fra marts 2012 opnås en 34 % CO2 reduktion, hvilket betyder at der mangler 6 % for at nå målet om en 40 % reduktion af drivhusgasser i 2020.

Disse 6 % skal findes i en kommende klimaaftale, som omfatter ikke-kvotesektoren (transport, landbrug og bygninger).

I august 2013 præsenterede regeringen et virkemiddelkatalog, som skal føre til at regeringen i løbet af det kommende folketingsår fremlægger forslag til en klimalov.

Læs hovedpunkterne i Energiaftalen her.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.