Hveiti

refining life

Indirekte CO2 reduktion

Ved at erstatte soja i dyrefoder med kraftfoder udvundet via en bioraffinering af foderhvede, reducerer man de landbrugsarealer, der opdyrkes med henblik på at imødekomme EU’s efterspørgsel på soja.

Proteinrigt kraftfoder produceret af Hveiti vil medvirke til at hindre en global udvikling, hvor landbrugsdrift erstatter kulstofrige skov- og steppeområder, regnskov og uopdyrkede områder, primært i sub- eller tropiske dele af verden. Dette gøres ved at mindske EU's behov for import af sojaskrå, som er et foderprotein, som landmænd bruger i husdyrproduktionen.

Mellem 1990 og 2010 er den danske import af soja vokset med i snit 23.500 tons om året.

Erstatning af sojaprotein med hvedeprotein

Ved at erstatte soja i dyrefoder med kraftfoder udvundet via en bioraffinering af foderhvede, reducerer man de landbrugsarealer, der opdyrkes med henblik på at imødekomme Danmarks og EU’s efterspørgsel på soja. 

Danmark importerer årligt 1,7 mio. tons soja (Danmarks statistik).

Sojaimport = 6.460 tons CO2

Denne import resulterer i en CO2 udledning på 3,8 kg. CO2 pr. kilo soja (Concito) = 6.460 mio. tons CO2.

Klimabelastningen i form af CO2 udledningen fra den importerede soja svarer dermed næsten til den CO2 udledning, der stammer fra hele den danske persontransport (6.496 mio. tons CO2 jf. Energistyrelsen).

Hveiti kan med sin produktion af proteinrigt kraftfoder mindske denne import med ca. 8-10 %, svarende til en CO2 reduktion på 610.000 tons årligt.

Bioethanol produceret på foderhvede medvirker derfor til at reducere drivhusgasudledninger på flere måder:

  • Ved at mindske brugen af fossilt brændstof.

  • Ved at reducere Danmarks import af soja.

  • Gennem en ændret og bedre arealanvendelse.

Download
Soja fra Sydamerika bliver brugt til foder til danske grise. Samvirke havde i efteråret 2011 et helt tema om grise og deres foders indvikning på de globale klimaproblemer.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.