Hveiti

refining life

Makroalger – fremtidens blå biomasse

Hos Hveiti holder vi konstant øje med udviklingen inden for biomasse, og specielt udviklingen af den blå biomasse er interessant.

Hvis vi fremover ændrer vores holdning til dyrkningsarealer og tør tænke anderledes ved f.eks. at inkludere havet som dyrkningsareal, er der i Danmark gode dyrkningsmuligheder for makroalger (tang), som er en lovende ny biomasseressource til bioraffinering. 

Fordele

Udnyttelsen af makroalger har mange fordele:

  • Biomasseudbyttet fra makroalger pr. hektar er større end for traditionelle energiafgrøder.

  • Foreløbige test viser at makroalger er velegnet til foderblandinger i husdyrproduktionen. Det betyder at den resterende masse fra energiproduktionen derfor, ligesom vinterhvede, kan udnyttes til højværdi-protein til iblanding i dyrefoder.

  • Flere brunalger er særlig velegnet, fordi de har et højt indhold af kulhydrater, hvilket gør biomassen velegnet til produktionen af bioethanol eller biogas. 

  • Foreløbige undersøgelser viser at brunalgers indhold af aminosyrer og omega3 er velegnet til foder og særligt i den stigende fiskeproduktion, hvor man i dag er nødt til at bruge småfisk i foderblandingerne. Denne løsning er uholdbar og på ingen måde bæredygtig, hvorfor der her er stort potentiale for brugen af brunalger som erstatning for fisk i fiskefoderblandinger.

  • Makroalger kan dyrkes i både saltvand og brakvand, og derfor er der ikke brug for ferskvand i produktionen.

Udfordringer

Potentialet er stort, men der er også stadig udfordringer forbundet med brugen af makroalger. Disse udfordringer inkluderer bl.a.:

  • Behov for videreudviklingen inden for produktionen af makroalger, samt hvordan disse høstes i storskala. Der er behov for at finde ud af hvordan man på en struktureret måde planter og høster algerne, så man kan styre og kontrollere mængden af alger der er behov for i en storskala produktion. 

  • Manglende udvikling af enzym som skal muliggøre en forgæring af makroalgernes strukturelle kulhydrater, som er svært nedbrydelige.

Download
Læs Steffen Hansens speciale, "Tang, en overset ressource? - Nye veje mod et bæredygtigt landbrug" (juli 2011), og download vores brochure om makroalger. Læs også AlgeCenter Danmarks interview med Sanne Schibsbye omkring makroalgers potentiale.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.