Hveiti

refining life

Biobrændstof-lovgivning

På grund af det store fokus på klimaændringer, og mulighederne for at begrænse disse, er der tilsvarende stor fokus på de miljømæssige aspekter i produktionen af bioethanol, og at dette skal foregå på en bæredygtig måde.

Der er i EU vedtaget to juridisk bindende love på området for biobrændstoffer – VE-Direktivet og Brændstofkvalitets-direktivet.

VE-Direktivet

Direktivet til fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (VE-direktivet) skal hjælpe med at fremme anvendelsen af biobrændstoffer og andre fornyelige brændstoffer til transport.

Ifølge VE-Direktivet skal 10 % af energien i transportsektoren i 2020 komme fra vedvarende energikilder. Biobrændstoffer forventes ifølge FN’s Fødevare og Landbrugsorganisation (FAO, 2012) at yde det største bidrag til denne målsætning. 

Biobrændstoffer kan kun tælle med i opfyldelsen af VE-Direktivet, hvis de møder en række bæredygtighedskrav. Disse indeholder bl.a. krav om en minimums CO2 reduktionsværdi for biobrændsler på 35 %. 1. januar 2017 stiger minimumskravet til 50 % for eksisterende bioraffinaderier, og i 2018 skal alle nye bioraffinaderier have en CO2 reduktionsværdi på minimum 60 %.

Bioethanol fra Hveiti får en CO2 reduktionsværdi på 70 %.

Brændstofkvalitets-direktivet

Brændstofkvalitets-direktivet (FQD) stiller krav til brændstofforhandlere om at reducere drivhusgasudledningen med 6 % i 2020. 

Det forventes at en meget lille del af denne reduktion kan nås gennem forbedringer i produktionen af olie, hvorfor det forventes at de 6 % vil blive nået gennem brug af biobrændstoffer (FAO, 2012). 

I VE-Direktivet tæller nogle biobrændstoffer fra bestemte typer af biomasse dobbelt. Dette er dog ikke tilladt i FQD, hvorfor forhandlerne bedst opnår en 6 % reduktion gennem iblanding af biobrændstoffer med så høj en reduktionsværdi som muligt. 

EU medlemslandene har udviklet nationale handlingsplaner for vedvarende energi, som beskriver hvordan de vil nå målene fastlagt i VE-Direktivet, men der er endnu ikke fastlagt regler for hvordan brændstofforhandlerne skal nå FQD målet. 

EU Kommissionen kom 17. oktober 2012 med et forslag til ændring af VE-direktivet og Brændstofkvalitetsdirektivet. 

Ændringsforslaget, som bl.a. lagde op til at biobrændstofproducenter skulle medregne de indirekte virkninger af produktionen af biobrændstof (kendt som ILUC), blev i hele 2013 diskuteret i Parlamentet og Ministerrådet i Bruxelles. I december 2013 stod det klart, at medlemslandene ikke kunne nå til enighed, og ændringsforslaget blev droppet

Download
Energistyrelsens håndbog om dokumentation for biobrændstoffers bæredygtighed, version 1.1.1.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.