Hveiti

refining life

Kyoto-forpligtelsen 2008-2012

Danmark og EU’s klima- og energipolitik er forankret i FN's Klimakonvention, som har til mål at stabilisere atmosfærens indhold af drivhusgasser på et niveau, som forhindrer farlige klimaforandringer.

Med ratificeringen af Kyotoprotokollen i 2002 forpligtede EU og medlemslandende sig til samlet at mindske drivhusgasudledningen med 8 % i perioden 2008-2012 i forhold til 1990. 

For at EU kan nå sit reduktionsmål, blev der i 1998 indgået en politisk aftale om en indbyrdes byrdefordeling mellem EU-landene. Byrdefordelingen tager hensyn til medlemslandenes nationale forhold, heriblandt landets drivhusgasudledning, reduktionsmuligheder og økonomiske udviklingsniveau.

Danmark skal under byrdefordelingsaftalen reducere sin udledning af drivhusgasser med 21 % i perioden 2008-2012 i forhold til basisåret 1990. Det svarer til, at Danmark må udlede 54,8 mio. tons CO2 i gennemsnit om året i perioden 2008-2012. Danmarks korrigerede CO2-udledning er ifølge Energistyrelsen i 2010 faldet med over 23 % i forhold til 1990.

Danmarks opfyldelse af Kyotoforpligtelsen

Den danske indsats for reduktion af drivhusgasser er fastlagt i Danmarks allokeringsplan fra 2007, også kendt som den Nationale Allokeringsplan (NAP). Allokeringsplanen er en strategi for, hvilke initiativer der skal gennemføres for at leve op til det danske mål om at mindske udledningen af drivhusgasser med 21 % i perioden 2008-2012. 

Drivhusgasudledningen fra transportsektoren er steget med mere end 25 % siden 1990, mens den i alle andre sektorer er faldet (FAO 2012). 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.