Hveiti

refining life

Grøn Omstilling

Regeringsgrundlaget på energi og klimaområdet - Grøn Omstilling – giver nyt håb i energibranchen.

Den nye regering vil skabe klare, konkrete og langsigtede mål på energiområdet, hvilket skal skabe incitament for danske virksomheder til at afprøve ny grøn teknologi.

Klimaudfordringen skal tages alvorligt og samtidig bruges som løftestang for innovation, jobskabelse, øget eksport af grønne teknologier, opkvalificering af arbejdsstyrken og involvering af kommuner og borgere i omstillingen.

Overordnet set bliver der lagt vægt på følgende punkter:

Hele energiforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 2050. El- og varmeforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 2035. Kul udfases fra danske kraftværker og oliefyr udfases senest i 2030. Disse mål skal nås gennem en offensiv indsats fra dag et.
Det er regeringens mål, at Danmarks udslip af drivhusgasser i 2020 reduceres med 40 % i forhold til niveauet i 1990. Regeringen vil i 2012 fremlægge en klimaplan, der peger frem mod dette mål, og som også fastsætter et mål for reduktion af drivhusgasser fra ikke-kvotesektoren.
Halvdelen af Danmarks traditionelle el-forbrug skal komme fra vind i 2020.
Der skal udarbejdes en ny samlet strategi for etablering af smarte elnet i Danmark.
Regeringen vil opprioritere forsknings- og udviklingsmidlerne til klima- og grønne energiteknologier. 
I EU vil regeringen arbejde for, at der fastlægges bindende mål for energibesparelser og vedvarende energi – også efter 2020 – og at EU’s målsætning for reduktion af CO2-udledningen i 2020 sættes op fra 20 % til 30 %.
Internationalt vil Danmark arbejde aktivt for en ambitiøs og bindende international klimaaftale, og sikre at Danmark lever op til sin del af ansvaret for reduktion, teknologioverførsel og klimafinansiering.

Målene skal skrives ind i en klimalov, og samtidig skal den eksisterende lovgivning forenkles. Loven skal på et bredt politisk grundlag gøre det muligt at foretage årlige vurderinger af, hvorvidt klimaindsatsen er på rette spor. Til dette arbejde udvides det miljøøkonomiske råds opgaver, så de løbende evaluerer igangsatte tiltag og rådgiver regeringen i klimaspørgsmål.

 

 

 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.