Hveiti

refining life

Ny rapport fra CONCITO: Carbon Footprint

CONCITO har udgivet en rapport som med forenklede Carbon Footprint-opgørelser viser at det allerede i dag er muligt, at give forbrugere, indkøbere og politiske beslutningstagere informationer om alle varegruppers og serviceydelsers klimabelastning.

Ifølge rapporten fra Danmarks grønne tænketank, CONCITO, udgivet 23. april 2012, vil redskabet effektivt kunne bidrage til mere bæredygtige forbrugsmønstre gennem forbrugeroplysning og beskatning af de mest klimaskadelige produkter.

Verdens samlede udslip af klimagasser skal inden 2050 halveres i forhold til udslippet i år 2000, og i den vestlige verden skal udslippet reduceres med 80-95 %.

Det er CONCITOs bedste bud, at halvdelen af denne reduktion kan ske gennem teknologiske landvindinger, medens den anden halvdel skal nås gennem adfærdsændringer.

Baggrunden for dette er, at en danskers udslip af drivhusgasser gennem energiforbruget og forbruget af varer og serviceydelser er ca. 19 tons/år (CONCITO (2010)). Heraf er ca. 20 % knyttet til direkte energiforbrug, dvs. brændstof til egen bil samt el og varme til bolig. De resterende 80 % er knyttet til forbruget af produkter, infrastruktur og serviceydelser, hvor mange af de fysiske produkter er fremstillet uden for Danmarks grænser.

Danskerens eget energiforbrug er let at måle og beskatte, men selv en eliminering af dette forbrug vil langtfra være tilstrækkelig til at opnå de nødvendige reduktioner i udledning af drivhusgasser. Dette er specielt gældende, fordi udslippet af drivhusgasser stiger med den økonomiske vækst, og generelt set øges det globale udslip af drivhusgasser med 0,6 % hver gang økonomien vokser med 1 %.

Det er klart, at ønskes fortsat økonomisk vækst er det bydende nødvendigt, at sammenhængen mellem forbrug og udslip af drivhusgasser brydes i løbet af en ret kort periode. Dette vil være stort set umuligt, hvis ikke forbrugeren bliver oplyst om drivhusgasbelastningen fra hans/hendes forskellige aktiviteter og valg af produkter, ligesom disse data vil være afgørende for en evt. beskatning af varer og ydelser ud fra deres miljømæssige og klimamæssige aftryk. På samme måde ville det have været svært at realisere den hidtidige udvikling af stadig mere energieffektive biler og apparater, hvis energiforbruget ikke blev oplyst, endsige var kendt.

At denne oplysning beregnes og præsenteres for forbrugeren og de politiske beslutningstagere må således vurderes at være afgørende for, at verden kan gennemføre de reduktioner i udledningen af drivhusgasser, der er nødvendige.

Hvis det klimamæssige aftryk af en given ydelse eller vare kan beregnes og præsenteres, kan forbrugeren dels vælge en vare fra eller til, og dels kan politikerne vælge at f.eks. afgiftsbelægge varerne efter deres klimaaftryk.

Disse tiltag vil kunne bidrage til, at markedskræfterne trækker i den rigtige retning ud fra et klimamæssigt synspunkt, og dermed fremme den nødvendige innovation og teknologiske udvikling, præcis som vi kender det fra biler, elsparepærer og A-mærkede hvidevarer.

Når disse oplysninger mangler, trækker markedskræfterne i vidt omfang i den forkerte retning, hvor billige og klimabelastende varer udkonkurrerer mere holdbare og klimavenlige varer, og dermed bliver målet om en global halvering af udslippet af drivhusgasser reelt umulig at nå.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.