Hveiti

refining life

Danskernes ressourceforbrug blandt de højeste i verden

En ny rapport fra Sustainable Europe Research Institute (SERI) viser data for verdens ressourceforbrug over de sidste 30 år. Danskernes ressourceforbrug er tre gange så stort som gennemsnittet, skriver affaldogressourcer.dk, 2.10.2012.

Rapporten ”Green Economies Around the World? – Implications of resource use for the environment and development” er den første rapport, som viser data for ressourceforbrug for alle lande over en knap 30-årig periode.

Økonomisk vækst overhaler effektivisering

Rapporten viser at vi i fremtiden er nødt til at inkludere overvejelser om ressourceforbrug, for at vi kan bevæge os mod et pålideligt velfærdssystem, som samtidig også er bæredygtigt.

Til trods for, at vi er blevet meget bedre og langt mere effektive i vores udnyttelse af ressourcer, har den økonomiske vækst for længst overhalet disse effektiviseringer.

Det betyder at selvom vi er blevet bedre til at udnytte de naturlige ressourcer, er de negative miljøpåvirkninger alligevel steget drastisk over de seneste årtier. Der er brug for en betydelig reduktion i omfanget, mængden og hastigheden af det menneskelige ressourceforbrug, hvis vi skal nå målet for en grøn økonomi.

20 lande forbruger 75 % af materialerne

I gennemsnit brugte hver enkelt verdensborger i 2008 knap 10 tons materialer per år, hvilket er en stigning på 1,6 tons siden 1980. Men der er naturligvis store forskelle lande og kontinenter imellem. Samtidig er der stor forskel på absolutte mængder og mængder per individ, idet de absolutte mængder som hovedregel er vokset over den 30-årige periode, mens mængderne per individ i langt de fleste tilfælde er faldet. De tyve mest materialeforbrugende lande står for omkring tre fjerdele af forbruget, mens de 100 lande med det laveste forbrug tilsammen forbruger omkring 1,5 % af det samlede materialeforbrug, skriver affaldogressourcer.dk.

I studiet vurderer man at det vil kræve omkring to tons materialer per individ for at overleve. Det globale gennemsnit er lidt over ti tons, mens det danske forbrug ligger på ca. 30 tons. 

Materialeforbrug og miljø

Der er stor forskel på i hvilken grad materialerne påvirker miljøet, men i rapporten bliver det klart, at vores intensive ressourceforbrug har en ganske betydelig effekt på vores miljø. Den globale økonomi udvinder i dag omkring 250 forskellige råmaterialer. Effekterne på miljøet omfatter eksempelvis CO2-udledning, forurening af omkringliggende vand og land i forbindelse med udvindingen eller tæring på nærliggende økosystemer.

Strategier for en grøn økonomi

Men uanset hvilke faktorer man fokuserer på, er konklusionen klar: Business as usual er ganske enkelt ikke en mulighed. I stedet gives der forskellige bud på hvor man bør sætte ind, hvis den grønne økonomi skal blive en realitet. Der skal eksempelvis tilskrives langt flere midler til at opbygge en bæredygtig energisektor, materialekredsløb skal lukkes, ressourceeffektivitet og produktivitet skal forbedres, mens også bygnings- og transportsektorerne skal ses efter i sømmene.

Samtidig argumenteres der for, at vi er nødt til at tage en mere overordnet og langsigtet diskussion om menneskets materielle behov, samt om der er brug for at distribuere ressourcer langt mere ligeligt på kloden, end det hidtil har været tilfældet.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.