Hveiti

refining life

ePURE offentliggør positionspapir om ILUC

ePURE - Europas brancheorganisation til fremme af bæredygtigt produceret ethanol - har offentliggjort sit positionspapir vedr. EU Kommissionens forslag til ændring af VE-direktivet og Brændstofkvalitetsdirektivet.

Bæredygtig og vedvarende ethanol fremstillet i Europa for Europa

ePURE’s holdning til forslaget om ændring af brændstofkvalitetsdirektivet (FQD) og Direktivet om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (VE):

Europæiske politiske beslutningstagere har mulighed for at forfølge en positiv dagsorden for vækst og beskæftigelse i Europas kulstoffattig bioøkonomi. Den raffinerede EU-ramme for biobrændstoffer bør:

1. Stille krav til drivhusgas emissions-reduktionsmål efter 2020.

For at opbygge og fastholde investorernes tillid bør EU sætte drivhusgas emissions-reduktionsmål som løber til efter 2020 (mindste indtil 2030), og tydeligt viser, at fremtidig vækst i markedet for biobrændstoffer bør komme fra de bedst præsterende biobrændsler i form af drivhusgasreduktionsevne. Konventionel og avancerede vedvarende ethanol vil spille en afgørende rolle for at opnå reelle emissionsreduktioner i transportsektoren i EU. Derfor bør biobrændstoffer fremstillet af fødevarer / foderafgrøder, som resulterer i netto positive drivhusgasbesparelser kunne medregnes i perioden efter 2020.

Vedvarende ethanol – produceret i Europa

Europæisk ethanol fremstillet af korn og sukker tilføjer omtrent lige så meget mad til fødevarekæden, som den trækker ud. Det sænker også prisen på olie, hvilket er en væsentlig faktor i prisen på fødevarer. Desuden er det blevet videnskabeligt bevist, at EU-produceret ethanol ikke reducerer det globale areal til rådighed for fødevareproduktion. Af alle disse grunde kan et loft på EU produceret konventionel vedvarende ethanol ikke begrundes med mad kontra brændstof argumenter.

Efterspørgslen efter protein stiger hurtigere end høstudbyttet og forårsager dermed ændringer i arealanvendelsen. EU er en af verdens største importører af proteinrigt soja fra sojabønner. EU produktion af ethanol producerer samtidigt et proteinprodukt med et højt proteinindhold, som er GMO-frit og kan erstatte import af sojaskrå. EU-korn producerer en tilsvarende mængde af protein pr. hektar som sojabønner, samt producerer betydelig fermenterbar stivelse og sukker. Heraf følger, at dyrkning af korn til ethanol i EU ikke væsentligt øger det samlede globale krav til jord til proteinproduktion.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.